• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Tekst łatwy do czytaniaInformacje o przedszkolu w języku migowym

Zobacz wszystko

 Aktualizacja: 3 września 2021 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Koninie, przy ulicy Chopina 11, tel. 63 242 08 61 e-mail: sekretariat @przedszkole10-konin.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Mariką Tomaszewską - Nowicką jest możliwy pod adresem: Urząd Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Pani Justyna Bruch tel. (63) 240 11 77. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . 
 3. Celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Placówka przetwarza również, dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.

 1. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków placówka przetwarzana dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez przedszkole obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawach:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)
 2. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 oraz z 2021 r., poz. 4; 1237)
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r o systemie informacji oświatowej ( Dz.u. z 2021 r. poz 584,619)
 4. Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021 poz 1782)
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 poz 1162)
 6. Rozporzadzenie MEN w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019poz 1650)
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalnosci wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. ( Dz.U. 2019 poz. 1664)

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest również zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

 1. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 2. Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane
 4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowanie nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych.
 5. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana
  w dowolnym momencie
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
 7. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

Przekierowanie na stronę Facebook