• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Tekst łatwy do czytaniaInformacje o przedszkolu w języku migowym

Zobacz wszystko

Dyrektorem Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi  „Leszczynowa Górka” jest mgr Anna Kurzawa.

Kadrę Przedszkola stanowią :

 • nauczycielki wychowania przedszkolnego posiadające wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • pedagodzy specjalni i oligofrenopedagodzy z wykształceniem wyższym magisterskim oraz kwalifikacjami do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • pedagog
 • psycholog
 • logopeda
 • nauczyciel języka angielskiego
 • specjalista eeg biofeetback
 • terapeuta Integracji Sensorycznej

Kompetentna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna z dużym doświadczeniem zawodowym i wysokimi predyspozycjami osobistymi do pracy z małym dzieckiem realizuje zintegrowany program oddziaływań wychowawczych.

Personel administracyjno-obsługowy stanowią;

1.główny księgowy

2. starszy specjalista

3. starszy intendent

4.kucharz

5.pomoce kucharza

6.pomoc nauczyciela

7. woźne oddziałowe

8.konserwator


Przedszkole otwarte na potrzeby Dzieci i Rodziców

 1.Tworzymy odpowiedni klimat do wzmacniania więzi dziecka z rodziną.

 2. Szanujemy odrębność i indywidualność każdego dziecka.

 3. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowości dziecka.

 4. Absolwent naszego przedszkola to dziecko otwarte, twórcze i aktywne.

Głównym priorytetem w pracy pedagogicznej jest dobro dziecka, bezpieczeństwo, wiara w swoje potencjalne możliwości w atmosferze przyjaźni i zachęty ,kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi, ich odrębności i indywidualności.

Przedszkole zlokalizowane jest  na osiedlu Zatorze przy ulicy Chopina 11. Lokalizacja budynku tworzy dla dzieci oazę spokoju, bezpieczeństwa z dala od zgiełku, gwaru miejskiego. Budynek otoczony zieleńcami z bogatą roślinnością i kwiatami. 

Składa się z 7 sal dydaktycznych oraz gabinetów do pracy indywidualnej, gabinetu psychologa, logopedy oraz gabinetu Integracji Sensorycznej i terapii ruchowej . 

Budynek bez barier architektonicznych, umożliwiający przemieszczanie się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Teren przedszkola otoczony dużym placem zabaw- dostosowanym także do dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, bezpiecznym i pełnym zieleni.

           

  

Dlaczego integracja? 

Dlatego ,iż :

-Integracja jest przejawem humanizacji przedszkola otwartego na potrzeby dzieci i ich rodziców.

-Uczy współdziałania w grupie, wzajemnej pomocy i wsparcia.

-Uwzględnia aktualny poziom rozwoju dziecka i dostosowuje zadania edukacyjne do możliwości dziecka.

-Uczy wrażliwości i wzajemnej akceptacji.

Odpowiedzialna integracja nie  oznacza jedynie włączenia dziecka do grupy przedszkolnej bez zabezpieczenia jego potrzeb i dania właściwego wsparcia, licząc na to, że jakoś sobie poradzi dziecko, nauczyciel i przedszkole.

Integracja wymaga zmian organizacyjnych pracy i stworzenia warunków do edukacji.

       

Dyrektor przyjmując zalecenia zawarte w orzeczeniach PPP i planując działalność przedszkola  dodatkowo :

 1. Zatrudnia nauczycieli wspierających.
 2. Zatrudnia innych specjalistów w zależności od potrzeb.
 3. Doposaża placówkę w sprzęt rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne, stwarza warunki do pracy z dzieckiem.

W oddziale integracyjnym zostają przezwyciężane  przejawy negatywnego zachowania, budowania przyjaźni i prawidłowych relacji między dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. Kształtowane są pozytywne postawy i wzmacniane cechy osobowości jak: otwartość, wrażliwość,  uczynność, cierpliwość i wytrwałość.

Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczą się:

  • większej tolerancji wobec innych
  • akceptowania niepełnosprawności
  • odpowiedzialności i życzliwości wobec innych
  • większej otwartości na inność (mają większą świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi, co nie znaczy, że są przez to gorsi)
  • wrażliwości na potrzeby innych (rozumieją ograniczenia samodzielności swoich kolegów i troszczą się o nich)
  • organizowania zabawy w grupie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
  • większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności

Dzieci z niepełnosprawnością, obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników:
 

  • odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat
  • starają się dorównać zdrowym rówieśnikom, mobilizując się do większego wysiłku, a jednocześnie lepiej się rozwijają psychofizycznie
  • łatwiej adaptują się do nowych warunków, sytuacji i osób
  • nabierają większej pewności siebie
  • naśladują czynności związane z samoobsługą, zabawą, zachowaniem, mową, zdobywaniem nowych wiadomości i umiejętności
  • mają możliwość przeżycia całej gamy uczuć związanych z życiem i działalnością w społeczeństwie.

Przyjęcia dzieci do Przedszkola odbywają się za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Konina.

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 - do 6 roku życia. W przypadku wolnych miejsc również dieci 2,5 letnie. Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dołączają do kart zgłoszeń orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Przedszkole prowadzi również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie posiadanej przez dziecko opinii  wydanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

 Przedszkole posiada:

 1. gabinet do pracy indywidualnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 2. gabinet logopedyczny
 3. gabinet psychologa i pedagoga
 4. gabinet Integracji Sensorycznej i terapii ruchowej

W/w pomieszczenia spełniają najwyższe potrzeby  w  pracy  z dzieckiem, są dobrze wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt, komputery oraz klimatyzację.                          

W oddziałach integracyjnych zatrudniani są  pedagodzy specjalni , którzy wspólnie z  nauczycielem przedszkola  opracowują i realizują podstawowe założenia  wynikające z programu wychowania i nauczania danej grupy wiekowej.

          

Prowadzimy:

 1. warsztatowe spotkania samokształceniowe
 2. pomoc psychologiczną dla dziecka i jego rodziny
 3. pomoc logopedyczną
 4. w zależności od potrzeb dzieci tworzymy zespoły pomocy  psychologiczno-pedagogicznej
 5. usprawnianie dysfunkcji ruchu poprzez zajęcia z rehabilitantem.
 6. terapię Integracji Sensorycznej.

Oferujemy dwie formy zajęć dodatkowych dla dzieci :

 1. forma nieodpłatna
 2. forma opłacana przez rodziców

 Zajęcia nieodpłatne w ramach etatów przedszkola:

 1. język angielski
 2. rytmika
 3. terapia logopedyczna
 4. ćwiczenia usprawniające narządy ruchu
 5. zajęcia z pedagogiem  i psychologiem
 6. zajęcia warsztatowe oraz grupy wsparcia dla rodziców prowadzone przez pedagoga
 7. warsztaty artystyczne

Zajęcia opłacane przez rodziców:

 1. koncerty muzyczne
 2. cykliczne przedstawienia teatralne dla dzieci

Współpracujemy z różnymi instytucjami  w celu wspierania rozwoju dziecka  i zapewnienia potrzeb dziecka i rodziny:

1.  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie

2.  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

3.  Ochroną Środowiska

4.  Przedszkolami w Koninie

5.  Szkołami Podstawowymi  Nr 4, 9,12,15

6.  Ośrodkiem Psychoterapii i Psychoedukacji VERBUM w Koninie

7.  Ośrodkiem na rzecz dzieci z autyzmem w Gdańsku

8.  Superwizorem do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach Edukacyjnych

9. Kuratorami sądowymi

10. Strażą Pożarną

11. Komendą Miejska Policji

 

Tradycją Przedszkola Nr 10 jest:

1.  Bogaty program uroczystości przedszkolnych

2.  Uroczystości z rodzicami i dla rodziców

3.  Organizacja wycieczek bliższych oraz dalszych

4.  Obchody Nadania Imienia Przedszkola

5.  Jesiennica (jesienne spotkania z wierszem i piosenką) w przedszkolu

6.   Dożynki 

 

Przekierowanie na stronę Facebook