• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Zobacz wszystko

 

KRYTETIA PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA  NR 10  Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI „LESZCZYNOWA GÓRKA   W KONINIE

znajdują się w Regulaminie rekrutacji

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „LESZCZYNOWA GÓRKA” W KONINIE

 

Podstawa prawna:

 • Art.20c ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, Nr 256  poz.2572 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Nr 32 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolach i szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin z dnia 28 stycznia 2016 roku.

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa procedurę i zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach także dzieci, które ukończyły 2,5 roku) do Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6lat.
 3. Regulamin jest udostępniany zainteresowanym rodzicom w wersji papierowej przez dyrektora przedszkola.

§ 2

 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć: Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie.
 2. „przedszkolu pierwszego wyboru”, należy przez to rozumieć, przedszkole do którego rodzice lub opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

§ 3

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
 2. O przyjęcie do przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą ubiegać się:

1) dzieci w wieku 3 – 6 lat,

2) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3) dzieci, które ukończyły 2,5 roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4) dzieci 7- letnie, którym w drodze decyzji, dyrektor szkoły podstawowej odroczył obowiązek szkolny.

 1. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, są przyjmowane na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych do oddziałów  integracyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Dzieci nie będące mieszkańcami miasta Konina, mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola prowadzonych przez Miasto Konin w miarę wolnych miejsc.

§ 4

 1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Konina.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.2, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) kandydat mieszka na terenie gminy prowadzącej nabór;

2) kandydat z rodziny wielodzietnej /3 i więcej dzieci/;

3) niepełnosprawność kandydata;

4) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

6) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

7) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

8) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli liczba kandydatów będzie nadal większa aniżeli ilość miejsc w placówce, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru;

2) rodzeństwo dziecka absolwentów przedszkola;

3) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym;

4) zdeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin /pełne godziny zegarowe/;

5) wieloraczność rodziny dziecka;

 1. Spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 4 rodzice potwierdzają:

1) kryterium 4 w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

2) kryteria 1-3, 5 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały i dostępnym pod adresem:

http://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_032_02_1422357422.pdf

 1. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 4, podlega weryfikacji przez dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
 2. Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.
 3. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy samorządowe przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności.

§ 5

 1. Zapisy dzieci do przedszkola dokonywane są w okresie od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 roku.

1) do 2 marca 2016 r. w prowadzenie i weryfikacja danych osobowych kandydatów kontynuujących edukację w przedszkolu na podstawie karty kontynuacji wypełnionej przez rodzica i dostarczonej do przedszkola;

2) od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 roku otwarcie naboru dla nowych kandydatów, składanie podań przez kandydatów w przedszkolach pierwszego wyboru.

 1. Nabór dzieci na rok szkolny 2016/2017 będzie wspomagany przez system elektroniczny, administrowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie.
 2. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają:
 1. dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola - „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017” i do dnia 29 lutego 2016 r. składają u nauczycieli poszczególnych grup.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

2) dla dzieci nowo rekrutowanych - „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Koninie na rok szkolny 2016/2017”, który po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru od 7 marca do 31 marca 2016 roku.

3) pod adresem: http://konin.przedszkola.vnabor.pl od 7 marca - do 31 marca 2016r rodzice będą dokonywać zapisów dzieci nowo przyjmowanych.

 1. Do wniosku dołącza się :

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 4 ust.3, odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w § 3 ust. 4 w formie oświadczenia oraz złożonym „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” rodzica pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski rekrutacyjne” zostaną wypełnione w formie elektronicznej lub papierowej oraz dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola pierwszego wyboru”.
 2. Wyniki rekrutacji na rok szkolny ogłaszane są w przedszkolu oraz udostępniane w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji w terminie nie później niż 25 kwietnia 2015 r. godz.12:00.
 3. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka w terminie od 25 kwietnia 2015 r. do 28 kwietnia 2015 r. do godz. 15:00 są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
 4. Po terminie, o którym mowa w ust. 8, dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektora przedszkola w miarę wolnych miejsc.
 5. Po złożeniu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice składają deklarację w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.

§ 6

 1. Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni dyżur wakacyjny.
 2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu do 20 czerwca danego roku.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.

§ 7

Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola czuwa komisja

rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.

                                                                                           

Załącznik nr 1 Regulaminu rekrutacji dzieci

do Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi

„Leszczynowa Górka” w Koninie

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DO ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH NA  ROK  SZKOLNY  2016/2017

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Orzeczenia o kształceniu specjalnym dotyczą poniższych niepełnosprawności:

 • słabowidzenie,
 • niesłyszenie,
 • słabosłyszenie,
 • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,
 • upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazja,
 • autyzm, w tym z zespół Aspergera,
 • niepełnosprawności sprzężone, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zachowana została możliwość dwukrotnego odroczenia spełniania obowiązku szkolnego:

 

 • odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat - dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne,
 • na wniosek rodziców dyrektor szkoły obwodowej odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym - wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

 

Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, mogą kontynuować przygotowanie przedszkolne.

 

 1. Spośród dzieci niepełnosprawnych w przypadku większej liczby dzieci chętnych niż miejsc – pierwszeństwo będą miały dzieci :

 

 • uczęszczające na zajęcia adaptacyjne do Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie
 • uczęszczające na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka do Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie

 

 1. Nauczyciele i specjaliści maja prawo zapoznać się z dziećmi przed obradami komisji kwalifikacyjnej,   

             

 1. W oddziałach integracyjnych może przebywać od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. W jednej grupie nie powinno być więcej niż  jedno dziecko wymagające stałej opieki osoby dorosłej i 2-4 dzieci o uszkodzeniu w stopniu lżejszym.

 

 1. Do grup integracyjnych nie będą przyjmowane dzieci, które zagrażają bezpieczeństwu innych dzieci.

 

 1. Czas przebywania dziecka w przedszkolu wyznaczają specjaliści i pedagodzy specjalni na podstawie analizy dokumentacji dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb. Dzieci niepełnosprawne powinny uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych/ realizacja podstawy programowej/

 

 1. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane będą tylko w ilości określonej statutem i regulaminem przyjęć.

 

 1. W sytuacji gdy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola rodzic ma prawo złożyć odwołanie do dyrektora placówki. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor informuje rodziców o swojej decyzji na piśmie.

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram