• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Deklaracja Dostępności

Przedszkole Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu informacji publicznej Przedszkola nr 10 „Leszczynowa Górka” w Koninie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-03-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa - Anna Kurzawa,
adres e-mail - dyrekcja@przedszkole10-konin.pl
numer telefon - 63 242 08 61

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

PRZEDSZKOLE NR 10 „LESZCZYNOWA GÓRKA” W KONINIE

1. Wejście główne na teren placówki: bramka otwierana poprzez przycisk automatyczny. Do budynku chodnikiem wzdłuż prosto około 19-20 m skręt w lewo 6,5 metra prosto ,drzwi wejściowe zabezpieczone przyciskiem elektromagnetycznym znajdującym się na wysokości 1,5 m na ścianie budynku po prawej stronie pierwszy od dołu
2. W budynku znajduje się na wejściu mały korytarz -hol główny ,z którego kierując się lekko w prawą stronę znajduje się długi ok 15 m korytarz po jego lewej stronie szatnia dalej gabinet psychologa obok gabinet terapii indywidualnej Dalej :duże wejściowe otwarte w ciągu dnia dwuskrzydłowe drzwi prowadzą do długiego 45 metrowego poprzecznie położnego korytarza wzdłuż którego rozmieszczonych jest siedem sal przedszkolnych oraz gabinety terapii . Kierując się korytarzem holu głównego w lewą stronę znajdują się na korytarzu po lewej stronie biura: księgowość , gabinet dyrektora, Kadry, gabinet wicedyrektora, po prawej stronie toaleta.
3. Budynek jest jednopoziomowy , częściowo podpiwniczony. Brak jest schodów, wind, pochylni, informacji głosowych. Istnieje jeden podjazd wyposażony w poręcze, który prowadzi bezpośrednio do jednej z sal przedszkolnych..
4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych