Zmień kontrast

 

 

 

Przedszkole Nr 10 „Leszczynowa Górka” posiada 150 miejsc dla dzieci w wieku od 3-6 lat. Jest to placówka z Oddziałami Integracyjnymi czynna w godzinach od 6.00 do 17.00. Dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci 2,5 letnich w przypadku wolnych miejsc.

Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do  istotnych potrzeb w zakresie opieki i wychowania dzieci, wyrażanych przez  rodziców w kartach zgłoszeń, po akceptacji przez organ prowadzący.

1. Specyfika przedszkola:

 • budynek wolnostojący typu szwedzkiego częściowo podpiwniczony,świeżo zrobiona termomodernizacja
 • sale zabaw i zajęć – ilość: 6,
 • sala do zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • kuchnia z zapleczami,
 • zmywalnia,
 • holl,
 • szatnia dla dzieci,
 • ogród zabaw wyposażony w sprzęty sportowo – zabawowe,
 • pomieszczenia administracyjne,
 • gabinety: logopedyczny, psychologiczny, Sala Doświadczania Świata, gabinety do terapii indywidualnej,
 • salę gimnastyczną.

2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w   zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów mieszanych.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, a w oddziale integracyjnym 20 dzieci. 

5. W okresach niskiej frekwencji dzieci dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu poszczególnych oddziałów, a nauczycielom przydzielić, w tym czasie, prace dodatkowe na rzecz grupy lub przedszkola, bądź udzielić  urlopu wypoczynkowego.

6. W sytuacji wymienionej w ustępie 4 i 5 liczba dzieci po połączeniu w oddziałach nie może przekraczać 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

 

7. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +20º C. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole.

 

Klauzula informacyjna dla rodziców  Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” ul. Chopina 11, 62-510 Konin

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe, Statut Przedszkola, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe, Statut Przedszkola, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci