• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Przedszkole Nr 10 „Leszczynowa Górka” posiada 150 miejsc dla dzieci w wieku od 3-6 lat. Jest to placówka z Oddziałami Integracyjnymi czynna w godzinach od 6.00 do 17.00. Dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci 2,5 letnich w przypadku wolnych miejsc.

Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do  istotnych potrzeb w zakresie opieki i wychowania dzieci, wyrażanych przez  rodziców w kartach zgłoszeń, po akceptacji przez organ prowadzący.

1. Specyfika przedszkola:

 • budynek wolnostojący typu szwedzkiego częściowo podpiwniczony,świeżo zrobiona termomodernizacja
 • sale zabaw i zajęć – ilość: 6,
 • sala do zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • kuchnia z zapleczami,
 • zmywalnia,
 • holl,
 • szatnia dla dzieci,
 • ogród zabaw wyposażony w sprzęty sportowo – zabawowe,
 • pomieszczenia administracyjne,
 • gabinety: logopedyczny, psychologiczny, Sala Doświadczania Świata, gabinety do terapii indywidualnej,

2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w   zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów mieszanych.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, a w oddziale integracyjnym 20 dzieci. 

5. W okresach niskiej frekwencji dzieci dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu poszczególnych oddziałów, a nauczycielom przydzielić, w tym czasie, prace dodatkowe na rzecz grupy lub przedszkola, bądź udzielić  urlopu wypoczynkowego.

6. W sytuacji wymienionej w ustępie 4 i 5 liczba dzieci po połączeniu w oddziałach nie może przekraczać 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

7. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +20 C. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole.

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie  reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Koninie tel. 63 242 08 61 e-mail: dyrekcja@przedszkole10-konin.pl

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Mariką Tomaszewską - Nowicką jest możliwy pod adresem: Urząd Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77, e-mail: iod@konin.um.gov.pl

3.       Celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych  i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Placówka przetwarza również, dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.

4.       W ramach wykonywania ustawowych obowiązków placówka przetwarzana dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez szkołę/przedszkole/placówkę obowiązku,
w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawach:

a)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1148)

b)      Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457)

c)       Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1900)  

d)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245, oraz z 2019 r., poz. 730)

e)      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040)

f)       oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. 2017 r., poz. 1646) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
01 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. 2018 r., poz. 1574).

Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest również zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.   

5.       Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6.       Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało
z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

7.       Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe dzieci  (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania w przedszkolu (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane

8.       Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowanie nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych.  

9.       Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana
w dowolnym momencie.

10.   W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

11.   Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców  Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” ul. Chopina 11, 62-510 Konin

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pani Marika Tomaszewska Nowicka – iod@konin.um.gov.pl  tel. (63) 240-11-77,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe, Statut Przedszkola, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe, Statut Przedszkola, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci