• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Przedszkole Nr 10 „Leszczynowa Górka” posiada 150 miejsc dla dzieci w wieku od 3-6 lat. Jest to placówka z Oddziałami Integracyjnymi czynna w godzinach od 6.00 do 17.00. Dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci 2,5 letnich w przypadku wolnych miejsc.

Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do  istotnych potrzeb w zakresie opieki i wychowania dzieci, wyrażanych przez  rodziców w kartach zgłoszeń, po akceptacji przez organ prowadzący.

1. Specyfika przedszkola:

 • budynek wolnostojący typu szwedzkiego częściowo podpiwniczony,świeżo zrobiona termomodernizacja
 • sale zabaw i zajęć – ilość: 6,
 • sala do zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • kuchnia z zapleczami,
 • zmywalnia,
 • holl,
 • szatnia dla dzieci,
 • ogród zabaw wyposażony w sprzęty sportowo – zabawowe,
 • pomieszczenia administracyjne,
 • gabinety: logopedyczny, psychologiczny, Sala Doświadczania Świata, gabinety do terapii indywidualnej,

2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w   zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów mieszanych.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, a w oddziale integracyjnym 20 dzieci. 

5. W okresach niskiej frekwencji dzieci dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu poszczególnych oddziałów, a nauczycielom przydzielić, w tym czasie, prace dodatkowe na rzecz grupy lub przedszkola, bądź udzielić  urlopu wypoczynkowego.

6. W sytuacji wymienionej w ustępie 4 i 5 liczba dzieci po połączeniu w oddziałach nie może przekraczać 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

7. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +20 C. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole.

 

 

Aktualizacja: 3 września 2021 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Koninie, przy ulicy Chopina 11, tel. 63 242 08 61 e-mail: sekretariat @przedszkole10-konin.pl

 

1.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Mariką Tomaszewską - Nowicką jest możliwy pod adresem: Urząd Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77, e-mail: iod@konin.um.gov.pl.  Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Pani Justyna Bruch tel. (63) 240 11 77. e-mail: justyna.bruch@konin.um.gov.pl . 

 

2.      Celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 

Placówka przetwarza również, dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.

 

1.      W ramach wykonywania ustawowych obowiązków placówka przetwarzana dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez przedszkole obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawach:

1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)

2.      Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 oraz z 2021 r., poz. 4; 1237)

3.      Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r o systemie informacji oświatowej ( Dz.u. z 2021 r. poz 584,619)

4.      Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021 poz 1782)

5.      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 poz 1162)

6.      Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019poz 1650)

7.      Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. ( Dz.U. 2019 poz. 1664)

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest również zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

 

1.      Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.2.      Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

3.      Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane

4.      Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowanie nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych.

5.      Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana
w dowolnym momencie

6.      W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.

7.      Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.