• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Zobacz wszystko

Deklaracja dostepności

 

 Przedszkole  Nr  10  z  Oddziałami  Integracyjnymi  „Leszczynowa Górka” w Koninie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 10 „Leszczynowa Górka”.

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1.mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 a) pochodzą z różnych źródeł,

 b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

 d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3. dokumenty z działu „Ważne Dokumenty”, które są dostępne w formacie pdf, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Kurzawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 242 08 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PRZEDSZKOLE NR 10 „LESZCZYNOWA GÓRKA” W KONINIE

•          Wejście  główne na teren placówki:  bramka otwierana poprzez przycisk automatyczny. Do budynku  chodnikiem wzdłuż  prosto około 19-20 m skręt w lewo 6,5 metra prosto ,drzwi wejściowe zabezpieczone przyciskiem  elektromagnetycznym znajdującym się na wysokości  1,5 m  na ścianie budynku  po prawej stronie pierwszy od dołu

•         W budynku znajduje się na wejściu mały korytarz -hol główny ,z którego  kierując  się lekko w prawą stronę znajduje się  długi  ok 15 m korytarz  po jego lewej stronie szatnia  dalej gabinet psychologa  obok gabinet terapii indywidualnej  Dalej :duże wejściowe otwarte w ciągu dnia  dwuskrzydłowe drzwi prowadzą do długiego 45 metrowego  poprzecznie położnego korytarza wzdłuż którego rozmieszczonych jest siedem sal przedszkolnych oraz gabinety terapii . Kierując się korytarzem holu głównego w lewą stronę znajdują  się  na korytarzu  po  lewej stronie biura: księgowość , gabinet dyrektora, Kadry, gabinet wicedyrektora, po prawej stronie toaleta.

•         Budynek jest jednopoziomowy , częściowo podpiwniczony. Brak jest schodów, wind, pochylni, informacji głosowych. Istnieje jeden podjazd  wyposażony w  poręcze, który prowadzi  bezpośrednio do jednej z sal przedszkolnych.

•          W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym

•          Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram