• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Zobacz wszystko

 Rodzice!!

W związku z przedłużeniem obostrzeń od dnia 10.04.2021 do  18.04.2021 r zawiesza się stacjonarne funkcjonowanie przedszkola w w/w terminie . Dzieci z oddziałów specjalnych mogą uczęszczać do przedszkola w trybie stacjonarnym.

 Zajęcia w przedszkolu organizuje się również  na wniosek rodziców ,( warunek ten  trzeba spełnić) dla dzieci, które  posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  oraz tych  którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wobec powyższego  termin czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola przedłużony zostaje do 18.04. 21.

Warunek:  Rodzice uprawnieni / pracujący  w w/w służbach składają do dyrektora przedszkola pisemny wniosek o zorganizowanie zajęć stacjonarnych na terenie placówki.( www.przedszkole10-konin.pl oraz Facebook)

 

Dyrektor Anna Kurzawa

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram